” طبقه بندی دامنه ها ” از دید کلی عبارتی بسیار جامع و بحث برانگیز می باشد، چرا که مبحث انتخاب و ثبت دامنه از دید نمایندگی ثبت دامنه، پسوند دامنه، تعداد حروف دامنه، سهولت در نگارش نام دامنه و… بسیاری موضوعات دیگر می توان به انواع مختلفی بررسی نمود و از این رو طبقه بندی های گوناگونی را نیز برای آن در نظر گرفت و پیش از این راه های انتخاب یک دامنه خوب را در موضوع ” ثبت یا خرید و فروش دامنه خوب ” بررسی کردیم.

انواع دامنه در ترکیب یک نشانی سایت بخش آخر که TLD نامیده میشود مخفف Top Level Domain می باشد که معنای دامنه سطح اول می باشد و طبق تعریف سیستم نام دامنه یا (Domain Name System (DNS  در نمودار سلسه مراتب دامنه، به آنچه که دقیقاً و مستقیماً یک سطح پایین تر از TLD قرار می گیرد SLD گفته می شود که مخفف Second Level Domain به معنای دامنه سطح دوم می باشد. حال این دامنه سطح دوم متناسب با دامنه مورد بررسی ممکن است بخش اصلی آدرس سایت و یا تنها بخش از این نشانی باشد.

بنابراین اگر دامنه تنها شامل یک پسوند و نام اصلی دامنه باشد که موضوع روشن است که پسوند دامنه از نوع TLD و نام اصلی دامنه هم در طبقه بندی  SLD نامیده می شود اما اگر دامنه دارای پسوند دو بخشی باشد، بخش اول آن SLD نامیده خواهد شد. این تعریف است که به ما کمک می کند تا دامنه های ir. را از انواع دیگری مانند co.ir. ، org.ir. ، net.ir ، sch.ir ، id.ir و… را تفکیک نماییم.  حال می توان به وضوح فهمید که دامنه هایی که پسوند آن ها دارای یک بخش می باشد پسوندی از نوع دامنه های سطح اول و دامنه هایی که دارای پسوندهای دوبخشی هستند از پسوند دامنه های سطح دوم بهره می برند و پر واضح است که این نوع اول و دوم بودن، از حیث مرتبه برتری دامنه نیست و اینطور نیست که بتوان گفت دامنه ir. از دامنه با پسوند co.ir بهتر و یا بالاتر است بلکه این طبقه بندی نوع اول و دوم تنها به منظور بررسی و شناخت ترکیب بندی این نشانی ها صورت می گیرد و حال آنکه ممکن است حتی دامنه co.ir برای کاربرد یک شرکت بسیار برتر و بالاتر از دامنه سطح اول ir. باشد. و از دید کاربردی نیز، چنانچه پیش از این گفته شد پسوند یک دامنه باید بر اساس کاربری اصلی آن سایت انتخاب شود پس در حالتی که کاربرد سایتی در وسع ملی در کشور ما باشد پسوند ir. انتخابی مناسب خواهد بود و چنانچه این دامنه کاربری برای معرفی شرکتی در ایران را داشته باشد پسوند co.ir هدف دقیق تری از سایت را پیش از آنکه حتی کاربر سایت را ببیند به کاربر منتقل خواهد نمود. همچنین به طور مثال در دامنه org.ir. کاربر پیش از آنکه سایت شما را مشاهده کند، به محض شنیدن یا دیدن نام دامنه شما خواهد فهمید که این دامنه مربوط به سازمان یا شرکت بزرگی در کشور ایران می باشد. دامنه sch.ir ، آموزشگاه و موسسه ایرانی را به مخاطب معرفی خواهد نمود و البته پسوند جالب id.ir. نیز اساساً به منظور معرفی شناسه و هویت افراد ایجاد می گردد و هنگامی که شما دامنه ای با این پسوند را به مخاطب معرفی می نمایید، مخاطب کاربری سایت شما معرفی رزومه، مشخصات هویتی و… شما مجسم خواهد نمود و البته این نکته نیز قابل ذکر است که برای ثبت هر یک از این دامنه ها شما ملزم به ارائه مدارک قانونی خود به مرکز ثبت دامنه جهت اثبات مالکیت آن شرکت، یا اثبات هویت خود برای معرفی خود تحت آن نام دامنه id.ir و… خواهید بود.