قوانین و شرایط

با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات رجیران اطلاعات صحيح در اختيار  رجیران قرار دهد و  رجیران براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده  توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا  رجیران شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد رجیران به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.

– امنيت حساب

مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به رجیران اطلاع داده شود.بديهي است رجیران هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمپذيرد. مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به رجیران يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه  و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد.  رجیران از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي كند.

 – عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و  مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد. چنانچه  رجیران به علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه(spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشترك نخواهد بود. رجیران حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد  رجیران در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد. چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشترك تهيه شده باشد  رجیران اجباري براي نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد.  رجیران اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد. رجیران مجاز است دسترسي مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه رجیران، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، رجیران مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد.  رجیران همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه  (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد  رجیران مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود.

اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و …  طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.

– عدم استفاده بیش از حد از منابع سخت افزاری

مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي ازمشترك اين توافقنامه را امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي‌كند و متعهد مي‌شود كه بیش تر از حد مجاز  نسبت به سرویس خریداری شده ازمنابع سخت افزاری از قبیل Ram و Cpu و . . . استفاده نمی کند  و چنانچه استفاده مشترك از منابع سخت افزاری بیش از مقدار تعین شده باشد (بطور مثال در سرویس میزبانی وب اشتراکی ، مشترک حدااکثر می تواند از 5% منابع سخت افزاری از قبیل Ram و Cpu استفاده کند) ،  رجیران مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود و پس از تعیین خسارت از طرف  رجیران ، مشترک می بایست حداکثر تا 48 ساعت نسبت به پرداخت خسارت و تسویه حساب اقدام نماید.

– عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت

رجیران به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها)  و يا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به رجیران ميباشد. مشترك تائيد مي كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه رجیران را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.

– مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي رجیران متعلق به رجیران است. مشترك موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد. مشترك درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت رجیران مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و رجیران صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از  رجیران يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.

– مالکیت وب سایت و دامین

قراردادی که  جهت ثبت دامین و هاستینگ صادر می گردد ، از زمانی قابل اجراست که دامین پیشنهادی مشترک توسط رجیران ثبت شود و تاییدیه آن از طرف رجیران به وسیله ایمیل و یا فاکس برای مشترک ارسال گردد. این قرارداد به منزله مشخص کردن صاحب و  مالک وب سایت است و رجیران برای ارائه برخی از خدمات از قبیل ارسال مجدد مشخصات کاربری وب سایت و تغییر مالکیت ، آن را دریافت خواهد کرد. مالک وب سایت می تواند مشخصات دامین را به نام خود تغییر دهد. (در مورد ثبت مشخصات مالک دامین هایی که با پسوند ir. می باشند ، ارسال مدارک مورد نیاز ، جهت ثبت مشخصات مالک قبل از ثبت دامین الزامی می باشد و پس از ثبت دامین مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه های مرتبط ، مشخصات را به نام خود تغییر دهد.)

– قوانین ثبت دامنه ir در لینک زیر موجود است

https://www.nic.ir/Domain_Register_Policy

 

– استفاده از محصولات نرم افزاري رجیران

چنانچه مشترك محصولات نرم افزاري گواهي شده رجیران را تهيه نمايد، رجیران به مشترك يك جواز محدود، غير انحصاري، غير قابل انتقال براي استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد. مشترك مي تواند نرم افزار را بر روي هر پايگاه اطلاع رساني اجرا نمايد اما نمي تواند آن را بر روي  2  و يا چند پايگاه اطلاع رساني بطور همزمان نصب كند. مشترك نمي تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهاي ديگر تركيب نمايد همچنين نمي تواند نرم افزاري را از اين نرم افزار مشتق و يا  plug-in مبتني بر نرم افزار ايجاد نمايد. هيچ عملي براي دستيابي به كد منابع  (Source Code) نرم افزار مجاز نمي باشد.  رجیران تمامي حقوق نرم افزار را براي خود محفوظ مي دارد. نرم افزار و تمامي نسخه هاي كپي آن كه مشترك به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوي رجیران هستند. كد منابع  (Source Code) نرم افزار دارايي انحصاري رجیران بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ  (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت مي شود. بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشترك اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي  رجیران محفوظ مي باشد.  رجیران محصولات نرم افزاري خود را بدون هيچ نوع ضمانت و گارانتي صريح يا ضمني ارائه مي دهد با اين وجود محدوديتي براي ارائه ضمانتهاي ضمني در حين فروش ندارد.

– هزينه و پرداخت

كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد. رجیران صريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روي وب سايت رسمي خود (regiran.com) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهاي اعتباري تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك هاي حقيقي و حقوقي و روشهاي ديگري كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت  رجیران قابل انجام است. مشترك مي‌تواند از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده، حساب خود را شارژ نمايد. چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاريخ پرداخت صورت‌حساب ماهانه مشترك براساس نرخ خريد تعيين مي‌شود مگر اينكه تاريخ خريد بعد از بيست و نهم ماه باشد.در اين صورت تاريخ پرداخت صورت‌حساب بيست و نهم هرماه خواهد بود.

چنانچه قرارداد پرداخت سالیانه داشته باشد مشترک میبایست در ماه یازدهم قرارداد نسبت به تمدید قرارداد خود اقدام نماید و یا طی یک نامه کتبی با امضای مالک قرارداد به رجیران اعلام کند که نیازی به تمدید اشتراک خود ندارد. دامین ثبت شده توسط مشترک، از زمان انقضاء تا یکماه بعد با دریافت مبلغ جریمه که معادل هزینه یکسال تمدید دامین است تمدید میشود. دامینهای آی آر از تاریخ یکماه پس از انقضاء تا پایان ماه دوم با دریافت جریمه ای معادل با هزینه تمدید دو سال دامین قابل تمدید میباشند.چنانچه به هر دليل رجیران موفق به دريافت بدهي مشترك، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشترك موافقت مي‌نمايد كه  رجیران مشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. چنانچه پرداختهاي مشترك توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل رجیران نتواند كل مبلغ بدهي مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد مشترك موافقت مي‌نمايد كه رجیران مشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. بمنظور تسويه بدهي،  رجیران خود را مجاز ميداند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد. صورت حساب هزينه‌ها از طريق روش پرداخت انتخابي مشترك دريافت مي‌شود. مشترك توافق مي‌كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه رجـيـران موفق به دريافت هزينه سرويس مشترك از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، رجـيـران  هيچ مسئوليتي در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت. رجیران هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگاه سازی مشترک برای تمدید قرارداد نخواهد داشت ، با این حال تمامی سعی خود  را دارد تا مشترک را از طریق روشهایی چون ارسال ایمیل ، ارسال پیامک و تماس تلفنی برای تمدید قرارداد آگاه کند.

– ضمانتهاي ويژه

مشترك توافق مي‌نمايد كه رجیران هيچگونه ضمانت خاصي در ارتباط با سيستم پيش پرداخت ندارد. رجیران صريحا اين حق را براي خود قائل است كه به روش جديد خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحديد لغو نموده و يا انتقال دهد اين امر جهت حفظ  پايداري روال حقوقي، مدني يا جنايي براي رجیران ،شركت‌هاي وابسته، نمايندگان، متصديان ،مديران و كارمندان آن مي‌باشد.

 – ضامن تعهدات

مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي از مشترك اين توافقنامه را امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي‌كند و متعهد مي‌شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه را دارا ميباشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي‌شود كه  18  سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مينمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي‌دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نمي‌زند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي‌دهد.

– رفع مسئوليت

رجیران تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و …)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات رجیران و يا به هر علتي از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد. اگر چه رجیران احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد،  برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت رجیران محدود به قانون مي‌گردد. مشترك موافقت مي‌كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط  رجیران در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.

– عدم وجود ضمانت

رجیران هیچ گونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. رجیران هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارائه نمي‌دهد. رجیران هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد. تنها ضمانت ارائه شده توسط رجیران مربوط به برقراری سرویس میزبانی وب در 99 درصد از زمان کل قرارداد است که در صورت عدم ارائه این سرویس ار طرف رجیران ، مشترک تنها میتواند هزینه ماههای مانده قرارداد خود را دریافت کند و به جز این وجه هیچ گونه مبلغی به عنوان خسارت یا عناوین دیگر از طرف رجیران پرداخت نمیشود.

– پرداخت غرامت

مشترك توافق مي‌كند كه از رجیران، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از رجیران خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت مي‌نمايد كه از  رجیران در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشي از نقض ضمانتها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي‌رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايي است كه مشترك از طرف خود پرداخت مي‌نمايد. چنانچه شكايتي عليه رجیران در حال اجرا يا ارسال باشد رجیران بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود.  رجیران مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايي به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشترك متعهد مي‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايي بلافاصله رجیران را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با رجیران همكاري نمايد و همچنين توافق مي‌نمايد چنانچه رجیران متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتي ، اداري يا قضايي در رابطه با اشتراك مشترك در رجیران گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگري را كه جهت رعايت قوانين دولتي، اداري يا قضايي لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.

– قوانين حاكم،محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت

مشترك موافقت مي‌نمايد كه محل دادرسي پرونده‌هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط رجیران در دادگاه تهران و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه اي واقع در تهران باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه روشن شده‌اند شكايتي به دادگاه ارئه دهد.

– ابلاغ هاي قانوني

كليه ابلاغها و اعلانات رجیران (به ‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب ‌سايت www.regiran.com اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ  5  روز پس از ارسال آن در نظر گرفته مي‌شود. اعلانات و ابلاغهاي مشترك به  رجیران ميبايست از قسمت پشتیبانی در سايت رجیران به آدرس http://support.regiran.com ارسال شوند و شماره شناسه نامه که توسط سایت به شما اعلام میشود میبایست تا زمان دریافت جواب نزد مشترک باقی بماند يا از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر مركزي واقع در تهران، خيابان شريعتي، ابتداي ظفر، شماره  70 واحد 8  ارسال گردد.

– عناوين

عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود ‌داشته باشد، مفاد قرارداد ميبايست مرجع عملكرد قرار گيرند .

– توافقنامه كامل

توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و رجیران براي محصولات و خدمات ذكر شده تلقي مي‌گردد.

– تفكيك‌پذيري

بخشهاي اين قراداد تفكيك‌پذير ميباشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.

– سلب اختيار

عدم اجراي بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه هاي ضميمه آن توسط  رجیران در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجراي اين توافقنامه از رجیران نمي‌باشد.

– وضعيت اضطراري

رجیران همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل رجیران هر از چندگاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهي رجیران گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد رجیران را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.

– عدم بهره مندي شخص ثالث

هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي‌باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.

– رفع مسئوليت

رجیران تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و …)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي شما در استفاده از محصولات و يا خدمات رجیران و يا به هر علتي موجب از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد، اگر چه رجیران احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد،  برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت رجیران محدود به قانون مي‌گردد. شما موافقت مي‌كنيد كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط رجیران در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد. رجیران اطلاعات جمع آوري شده درباره مشتركين را با استفاده از سيستم گزارش آمار وب سايت انجام و در جهت پيش برد و توسعه خدمات و محصولات آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد. همچنين از طريق اطلاعات مشتركين آماري جمع آوري مي شود که رجیران را در بهبود روند توسعه خدمات و محصولات کمک مي کند. اين بخش به اطلاعات شخصي قابل شناسايي مربوط نميشود، مگر مواردي که جهت جلوگيري از سوء استفاده و يا ايجاد اختلال در سيستم رجیران الزاميست. رجیران روشهاي زير را براي تغيير و اعلام اطلاعات مشترك فراهم آورده است از طريق بخش اخبار در قسمت پشتیبانی سایت ،ارسال پست الكترونيك به [email protected]    ارسال دورنگار به شماره:  22768319  (021)    تماس با بخش پشتيباني:  22762401  – 88914691  (021) ارسال نامه به آدرس پستي تهران، خيابان شريعتي – ابتداي ظفر – شماره 70 واحد 8 در هر يك از روشهاي فوق دريافت تائيديه از پست الكترونيك فعلي در قرارداد مشترك براي اعمال تغييرات الزامي است، در شرايطي كه  به هر دليل امكان دسترسي به پست الكترونيك حساب مشترك براي وي وجود نداشته باشد، رجیران تنها با دريافت اصل فاكتور، قرارداد و يا سند مالكيت و  کپی کارت شناسایی و در مواقعي خاص با دريافت سندي(مانند اصل فيش واريزي مربوط به خريد محصول يا خدمات مورد نظر) كه به نحوي اثبات مالكيت براي مشترك نمايد اقدام به تغيير اطلاعات حساب مشترك مينمايد.

– ارسال پست الكترونيك

رجیران براي تماس با شما جهت تاييد دريافت سفارشات و ارسال اطلاعات در خواستي شما از پست الكترونيك استفاده مي کند، همچنين در قسمت اطلاعات تماس روشهايي براي ارتباط با رجیران تعيين شده كه ازطريق هر يك از آنها نيز ميتوانيد با بخش مورد نظر خود در رجیران ارتباط برقرار نمائيد. برخي اطلاعات ارسالي توسط شما ممکن است پس از مرور زمان از بايگاني بانك اطلاعاتي حذف شود. درهر صورت اين اطلاعات تنها با اجازه صريح شما در اختيار ديگران قرار خواهد گرفت. همانگونه که در بندهاي قبلي اين رويه اشاره شد، اطلاعات شما در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت، مگر در موارديکه شخص ثالثي در پردازش و حفظ اطلاعات شما دخيل بوده و يا مورد درخواست مراجع قضائي واقع شود، چرا که اين امر براي انطباق با قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل بر روند نظارت بر وب سايت رجیران ضروري مي باشد.

– تغيير در قوانين حفظ اطلاعات

در صورتيکه تغييراتي در شرايط حفظ اطلاعات مشتركين رجیران با ديگر موارد حفظ اطلاعات ايجاد شود ، حداقل سي روز پيش از اجراي آن، به شما توسط پست الكترونيك اعلام و اين تغييرات به توافقنامه ها نيز منتقل خواهدشد. تغييرات جزيي بلافاصله بروي وب سايت  رجیران قابل مشاهده خواهد بود.

– حذف اشتراک از رجیران

در صورت ابطال اشتراک رجیران(چه داوطلبانه و چه غير داوطلبانه)کليه اطلاعات شخص شما در حالت”غير فعال شده” در بانک اطلاعاتي مربوطه رجیران قرار خواهند گرفت. بديهي است غيرفعال سازي اشتراک شما به معني حذف تمامي اطلاعات شخصي قابل شناسايي شما از بانک اطلاعاتي  رجیران نمي باشد. رجیران اطلاعات شخصي قابل شناسايي شما را جهت حل مسائل حقوقي يا اجراي توافقنامه (در صورت لزوم) نگه داشته و يا استفاده خواهد کرد