• در اين حالت كليه خدمات پشتيبانی و نگهداری سرور بصورت هفتگی در واحد پشتيبانی شركت انجام می‌گيرد.
نیمه وقت
100.000 تومان ماهیانه