• در اين حالت مشترك با تماس با واحد پشتيبانی بصورت ساعتی از تكنسين واحد پشتيبانی كمك می‌گيرد.
ساعتی
50.000 تومان ماهیانه