• در اين حالت كليه خدمات پشتيبانی و نگهداری سرور بصورت 24 ساعته در واحد پشتيبانی شركت انجام می‌گيرد.
تمام وقت
200.000 تومان ماهیانه